Klauzula informacyjna

Opublikowano w Statyczne

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych w Alergo-Terapia B. Mordasewicz-Dopierała
i D. Dopierała Spółka Jawna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alergo-Terapia B. Mordasewicz-Dopierała i D. Dopierała Spółka jawna, z siedzibą: 11-200 Bartoszyce, ul. Andrzeja Wajdy 10/37, którego reprezentuje Dariusz Dopierała wspólnik. 
  2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem tel. 89 762 80 30, pod adresem 11-200 Bartoszyce, ul. Andrzeja Wajdy 10/37 oraz za pomocą adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana w procesie rejestracji do Poradni, od Pani/Pana Pracodawcy lub osoby kierującej na badania w naszej Poradni. W przypadku strony internetowej dane zbierane automatycznie przez firmę ALERGO-TERAPIA Spółka Jawna za pośrednictwem plików cookies i wynikające z Twojej aktywności na stronach internetowych w posiadaniu Administratora (www.alergo-terapia.pl oraz www.prointra.pl)
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w poniższych celach, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

a) profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3 (podstawa: art. 9 pkt 2 h)

b) związanym z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego: zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową (podstawa: art. 9 pkt 2 i)

c) niezbędnym w celach archiwalnych w interesie publicznym, lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne (podstawa: art. 9 pkt 2 j)

d) Ust. 3 Dane osobowe sensytywne, mogą być przetwarzane do celów, o których mowa w ust. 2 lit. h), jeżeli są przetwarzane przez pracownika podlegającego obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, lub przepisów ustanowionych przez właściwe organy krajowe lub przez inną osobę również podlegającą obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, lub przepisów ustanowionych przez właściwe organy krajowe.

4) Zakres danych, które zostały pozyskane to: imię, nazwisko, adres, PESEL, lekarz kierujący do placówki,

5) Pani/ Pana dane  pozyskano od Pani / Pana w procesie rejestracji lub poprzez przedstawienie skierowania do Poradni.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:

a) pracownicy podmiotów leczniczych kierujących na świadczenia medyczne w podmiocie Alergo-Terapia;

b) pracownicy Administratora: lekarz lub / i pielęgniarka, wykonujący świadczenia medyczne oraz Płatnik (NFZ);

c) pracownicy podmiotów wykonujących badania diagnostyczne, w tym:

– SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II W BARTOSZYCACH

– LABORATORIA MEDYCZNE OPTIMED KURIATA, WROŃSKI SPÓŁKA JAWNA

– LABORATORIUM PRZYGODA GRUPA ALAB SP. Z O.O.

– INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ARTUR ŁUKASZEWICZ

d) pracownicy podmiotów zajmujących się systemem informatycznym do prowadzenia działalności medycznej, wyłącznie w ramach prac serwisowych i usuwania błędów w tym systemie.

  1. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania wg odpowiednich przepisów prawa.
  2. Posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wyłączniejeżeli pozwalają na to przepisy szczegółowe, tj. ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która stanowi w art. 24 ust. 1, że każdy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji medycznej.
  3. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
  5. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,
  6. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

 

Uzależnienie, współuzależnienie- etapy pracy

Opublikowano w Statyczne

Uzależnienie od alkoholu wpływa na rodzinę. Zdarza się, że problem dotyczy małżonka / partnera i jest to wtedy współuzależnienie. Problem odczuwają dzieci. U osób dorosłych, które wychowywały się w rodzinie alkoholowej czasem występuje syndrom, zespół cech obecnie określanych jako Dorosłe Dzieci Alkoholików.
Pomoc możesz uzyskać w poradni, lub w ruchach samopomocowych. Miejsca, w których możesz uzyskać pomoc działają w dwóch formach finansowania: publicznym systemie ochrony zdrowia (za leczenie płaci NFZ) lub w placówkach prywatnych.

Psychoterapia uzależnienia, współuzależnienia i DDA może odbywać się w formach: sesja grup[owa i indywidualna. Każda z nich ma swoje zalety i wady. Psychoterapię umownie dzieli się na podstawową oraz pogłębioną.

Uzależnienie

Uzależnienie

Początek procesu zmiany. Ustalany jest kontrakt, a głównym celem jest praca z motywacją oraz powiązaniu problemów pacjenta z jego piciem.

Uznanie uzależnienia i powstrzymanie się od picia. Celem jest zrozumienie uzależnienia i zasad terapii, rozpoznanie własnego uzależnienia, akceptacja bezsilności wobec własnego uzależnienia, wsparcie wczesnej abstynencji. Pracujesz nad wycofaniem z sytuacji ryzykownych, głodem i budową wspierającego środowiska osobistego.

Rozbrajanie mechanizmów uzależnienia. Uzależnienie to również „choroba duszy”. Na tym etapie pracujemy nad Twoimi wzorcami funkcjonowania, myślenia i odczuwania.

Radzenie sobie z nawrotami. Uzależnienie jest chorobą nieuleczalną, której rozwój możesz zatrzymać. Jak każda choroba przewlekła, ma ona okresy nawrotu.

Rozwijanie umiejętności życiowych. To praca nad umiejętnościami interpersonalnymi (relacje z ludźmi), intrapersonalnymi (z sobą), czy umiejętnością realizowania zadań.

Rozwiązywanie problemów życiowych i osobistych. To terapia na najgłębszym poziomie. Zajmujemy się tutaj zmianą destrukcyjnych kontaktów z otoczeniem, innymi problemami emocjonalnymi, budowaniem pozytywnej wizji własnego życia oraz rozwojem osobistym i realizacją wartości.

Współuzależnienie

WspółuzależnienieZdobywanie orientacji we własnej sytuacji życiowej. To czas określenia twojej sytuacji w związku i rodzinie. Rozpoznawania rozpoznawanie własnych reakcji na destrukcję wnoszoną przez osobę uzależnioną. Edukacji na temat współuzależnienia i funkcjonowania rodziny alkoholowej oraz możliwości pomocy osobie uzależnionej. Praca nad zrozumieniem własnego „uwikłania", „pułapki współuzależnienia". Uznanie prawa do wprowadzania korzystnych dla siebie zmian. Akceptacja i oswajanie emocji.

Zmiana destrukcyjnych zachowań. Na tym etapie rozpoznajesz destrukcyjne zachowania osoby pijącej oraz własne, które są odpowiedzią na tę destrukcję. Poznajesz skutki tych zachowań, które ponosi rodzina oraz Ty. Uczysz się nowych, korzystnych zachowań, wprowadzasz je w życie i przygotowujesz się na ewentualny nawrót.

Zmiana przekonań utrwalających współuzależnienie. Praca staje się głębsza. Rozpoznajesz i zmieniasz swoje przekonania, które utrudniają Tobie wprowadzenie korzystnych zmian.

Zmiana destrukcyjnych schematów osobowościowych. Praca wchodzi na najgłębszy poziom. Jeśli jest to konieczne, docieramy do schematów z dzieciństwa, Twoich traum. Zachodzi zmiana schematów na poziomie poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym, czyli myślenia, emocji i zachowania

Inne rodzaje pomocy

W przypadku ruchów samopomocowych osoby z jednym z w/w problemów, tj. uzależnienie, współuzależnienie i dorosłe dzieci alkoholików korzystają z mitingów odpowiednio dla AA, Al-Anon oraz DDA. W przypadku dzieci i młodzieży to Alateen.

SESJE OSOBIŚCIE (BARTOSZYCE) I ON-LINE

Sesje online uzależnienie współuzależnienie coachingPrywatny Gabinet Terapii Uzależnień PRO-Intra oferuje usługi w Bartoszycach oraz on-line (przez Internet, z wykorzystaniem SKYPE). Koncentruję się na problemie alkoholowym. Psychoterapia uzależnienia i współuzależnienia, life coaching i warsztaty są pomocne w pracy z uzależnieniem i współuzależnieniem, co wynika ze specyfiki etapów terapii. Na poziomie określanym jako pogłębiony przydatne są metody i techniki coachingu. W pracy z motywacją terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR), coaching i warsztaty. Zapytaj, czy w Twojej sytuacji możliwa jest sesja on-line (przez internet). 

TERAPIA UZALEŻNIEŃ 

terapia uzależnień terapia współuzależnieniaUzależnienie jest chorobą, która dotyka nie tylko ciała, ale również duszy. Przy czym problem alkoholowy rzadko dotyczy wyłącznie jednej osoby. Uzależnienie, współuzależnienie i DDA można leczyć. Praca odbywa się na poziomie podstawowym i pogłębionym. Etapy psychoterapii

 

COACHING

Life coachingLife coaching to praca ukierunkowana na osiągnięcie osobistych celów. W ramach coachingu pracujesz m.in. nad planem na Zycie, troską o siebie, wizją życia, wartościami i priorytetami. Narzędzia coachingowe świetnie sprawdzają się w pracy nad rozwijaniem umiejętności życiowych, rozwiązywaniem problemów życiowych i osobistych, czy w pracy z przekonaniami. Nietrudno dostrzec ich znaczenie w pogłębionej terapii z osobą uzależnioną i współuzależnioną.

WARSZTATY

WarsztatyZajęcia warsztatowe uzupełniają ofertę coachingu i psychoterapii uzależnień. To oferta dla grup wspólnotowych i innych, w których uczestniczą osoby uzależnione od alkoholu, współuzależnione i DDA.

Zajęcia odbywają się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 

Alergo-TerapiaProwadzimy działalność medyczną i edukacyjno-szkoleniową. Naszymi Klientami są osoby z problemami zdrowotnymi (alergologia, pulmonologia, uzależnienie, współuzależnienie) oraz zakłady pracy (spirometria w ramach umowy). Oferujemy usługi finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz odpłatne.

Proszę zwrócić uwagę, że w celu rejestracji do poszczególnej poradni należy zadzwonić pod inny, wskazany numer telefonu! 

PORADNIA ALERGOLOGICZNA tel. 89 762 80 30 wykonuje świadczenia w zakresie alergologii: testy alergiczne (skórne, punktowe), odczulanie. Badania z zakresu medycyny pracy (spirometria) w ramach umowy. 

Czynne: poniedziałek 08.00-12.00. Środa i czwartek 15.00-19.00. Kontrakt z NFZ. 

Rejestracja: poniedziałek 12.00-13.00. Środa i czwartek 13.00-15.00


PRYWATNY GABINET PULMONOLOGICZNO-ALERGOLOGICZNY tel. 692 436 681 wykonuje świadczenia w zakresie: pulmonologia oraz alergologia. Przyjmuje Bogusława Mordasewicz- Dopierała, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc, alergolog.

Czynne: środy i czwartki po uzgodnieniu telefonicznym. Świadczenia odpłatne. 


GABINET TERAPII UZALEŻNIEŃ PRO-INTRA tel. 602 595 244 wykonuje świadczenia w zakresie: terapia uzależnień i współuzależnienia. Motywowanie, interwencja kryzysowa. Przyjmuje mgr Dariusz Dopierała, specjalista psychoterapii uzależnień, coach ICC. Gabinet ma odrębną stronę tutaj. Sesje na miejscu lub pomoc on-line po umówieniu telefonicznym. Świadczenia odpłatne.

Rejestracja tylko telefonicznie.

 

Ciesz się pełnią życia mimo swoich ograniczeń

Opublikowano w Statyczne

Alergo-Terapia B. Mordasewicz-Dopierała i D. Dopierała Sp. J. prowadzi działalność medyczną i edukacyjno-szkoleniową. Alergologia, pulmonologia, psychoterapia uzależnień, psychoterapia współuzależnienia, coaching, psychoedukacja, warsztaty.

Oferujemy usługi finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz odpłatne. Wykonujemy również badania spirometryczne dla zakładów pracy.

W strukturze spółki znajdują się:

- Poradnia Alergologiczna (finansowana przez NFZ)

call center

- Prywatny Gabinet Pulmonologiczno-Alergologiczny (odpłatnie)

- Prywatny Gabinet Terapii Uzależnień PRO-Intra (odpłatnie). Psychoterapia uzależnień, współuzależnienia, coaching.

Alergo-Terapia B. Mordasiewicz-Dopierała i D. Dopierała Sp. J. prowadzi działalność medyczną i edukacyjno-szkoleniową. Alergologia, pulmonologia, psychoterapia uzależnień, psychoterapia współuzależnienia, coaching, psychoedukacja, warsztaty.

Oferujemy usługi finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz odpłatne. Wykonujemy również badania spirometryczne dla zakładów pracy.

 

Alergo-Terapia B. Mordasewicz-Dopierała i D. Dopierała Sp. J.

ul. Andrzeja Wajdy10/37, 11-200 Bartoszyce

Poradnia Alergologiczna tel. 89 762 80 30

Gabinet Pulmonologiczno-Alergologiczny tel. 692 436 681

Gabinet Terapii Uzależnień PRO-Intra tel. 602 595 244

Używamy cookies, aby poprawić naszą stronę internetową oraz ułatwić Użytkownikom korzystania z niego. Cookies wykorzystywane do istotnego działania tej strony zostały już ustawione. Aby dowiedziec sie wiecej o plikach cookie, ktorych uzywamy i jak je usunac, zobacz nasza Polityka Prywatnosci.

  Akceptuje ciasteczka z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information